SAShE - slovenský handmade design.
Reaguje do 3 hodín

MiLé mOje VeRNé+NoVé záKaZNíčky! KeďŽe sA bLíži dEň pRíchOdu NášHo diEťAtka na sVet, dOvOLiLa sOm Si udELiť Si kRáTkODoBú "pRedMatErsKú" DoVoLeNku od 16. 9.2017 do 4.11.2017. VeRím, že náJDem VašE pOChOpenie!:-)

ObJedNávKy priJaTé do 15. 9.2017 bUDú sAmOzreJme vYbAveNé pODľa dOby dOdaNia, tiE, kTOré bUdú pRiJaté od 15. 9.2017 bUDem pRe Vás pRiPraVovať až od 4.11.2017.

SaMOzreJme, buDEm s VaMi v sTáLom kOnTakTe prOstREdnícTvOm vNútOrnej pOšty!!!
EšTe rAz srDečNá vďAkA zA VašE pOchOpenie...tEším sA nA Vás v nOvemBri!!!

VašA Mon!:-)