Storno zákazky

Ak uzatvorený obchod neprebehol, teda napríklad kupujúci svoj balík neuhradil v stanovenej lehote ani napriek upozorneniam, alebo kupujúci neprebral balík na dobierku a k odovzdaniu tovaru ani peňazí nedošlo, predajca má možnosť požiadať redakciu o prešetrenie stavu a komunikácie s kupujúcim.

Túto možnosť nájde predajca v menu Zobraziť možnosti balíka ako Žiadosť o storno. Súčasťou žiadosti je opísanie dôvodu pre ktorý obchod neprebehol. Dôvod žiadosti bude použitý ako hodnotenie kupujúceho. Dôvod možno stručne opísať v popise žiadosti a je povinný len v prípade, že predajca zvolí ako dôvod možnosť Iné.

Pri žiadosti o storno je možné zaškrtnúť políčko vrátiť veci späť do ponuky. Toto navýši počet ks k dispozícii o stornovaný počet ks, v prípade schválenia žiadosti o storno.

Po odoslaní žiadosti bude preverená komunikácia medzi predajcom a kupujúcim. Na základe toho bude storno potvrdené alebo zamietnuté. Redakcia vybavuje tieto žiadosti priebežne, max. do 1-2 pracovných dní.

Ak boli provízie za stornovaný balík už predajcovi vyfakturované, budú mu vrátené formou odpočtu z najbližšej faktúry.