SAShESAShE

Podmienky používania

Článok I
Úvodné ustanovenia

SAShE.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne vyrábaných autorských Vecičiek medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi užívateľmi webu.

SAShE.sk nie je je predajcom Vecičiek od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoj tovar na webe www.SAShE.sk (ďalej len SAShE.sk).

SAShE.sk je sprostredkovateľom predaja Vecičiek, prezentovaných jednotlivými Predajcami na webe SAShE.sk.

SAShE.sk je zároveň ak komunitným priestorom na komunikáciu medzi výrobcami samotnými, podporuje ich prezentáciu, stretávanie sa, výmenu skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre výrobcov).

SAShE.sk neumožňuje second-hand predaj.

Pre kúpu a predaj pekných Vecičiek na stránke SAShE.sk je potrebné zaregistrovať sa buď ako Kupujúci alebo ako Predávajúci užívateľ webu.

Registrovať sa na stránke SAShE.sk môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.

Súčasťou registrácie je odsúhlasenie Podmienok používania webu. Registráciou na webe SAShE.sk dávajú Kupujúci a Predávajúci súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania SAShE.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na SAShE.sk (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci-Predajca).

Registrovaní užívatelia SAShE.sk sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné informácie.

Registrácia Kupujúcich a Predajcov na SAShE.sk je bezplatná.

Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov.

Článok II
Nákup na SAShE.sk

Nakupovať môžu zaregistrovaní Kupujúci on-line priamo na stránke www.SAShE.sk. Nákup Vecičiek prostredníctvom SAShE.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Podmienkami používania.

Ponuka Vecičiek od jednotlivých Predajcov a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva na stránke www.SAShE.sk. Pekné Vecičky si návštevníci stránky vyberajú v rámci fotogalérií jednotlivých Predajcov (Galéria Predajcu) alebo v rámci fotogalérií jednotlivých kategórií produktov (Galéria vecičiek).

Vybranú Vecičku si majú Kupujúci možnosť objednať (vložiť do Košíka) len na konkrétnej podstránke konkrétneho Predajcu a na základe ním zadaných podmienok (cena, poštovné, spôsob platby, spôsob distribúcie).

Vecičku alebo Vecičky od jedného alebo viacerých Predajcov vkladá Kupujúci do Košíka, kde sa nakúpené Vecičky automaticky triedia podľa jednotlivých Predajcov do Balíkov. V procese potvrdzovania Objednávky sa jednotlivé Položky konkrétneho Balíka od konkrétneho Predajcu automaticky zrátavajú a pripočítava sa k nim poštovné podľa typu distribúcie Balíka, ktorý daný Predajca poskytuje.

Kupujúci berie na vedomie, že každý Predajca na SAShE.sk poskytuje rôzne spôsoby distribúcie Vecičiek (napríklad iba Doporučene), má rôzne podmienky platby za Objednávku (napríklad iba Platba prevodom), rôznu výšku poštovného v závislosti od spôsobu distribúcie, či veľkosti tovaru.

Spôsob platby

Všetky ceny Vecičiek v Galériách na SAShE.sk sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre kupujúceho.

Kupujúci na SAShE.sk môže využiť nasledovné možnosti platby:

 1. DOBIERKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu)
 2. PLATBA VOPRED (bankový prevod na účet Predajcu, služba PayPal, služba PAYPAY)

V prípade Platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

SAShE.sk. nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby, za chybné uvedenie číslo účtu zo strany Predajcu, ani za oneskorené pripísanie úhrady na účet Predajcu.

Spôsob distribúcie tovaru

Každý Predajca poskytuje osobitné možnosti distribúcie Vecičiek z daných možností distribúcie na SAShE.sk.

Predávajúci na SAShE.sk poskytujú 3 možnosti distribúcie Vecičiek:

DOBIERKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu)

DOPORUČENÁ ZÁSIELKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platba za tento typ distribúcie je Platba vopred, buď bankovým prevodom na účet Predajcu alebo systémami PayPal, či PAYPAY).

KURIÉRSKA SLUŽBA (distribúcia prebieha kuriérskou službou, ktorú si zvolí daný Predajca a za podmienok, aké sú pri konkrétnej distribúcii medzi Predajcom a Kupujúcim dohovorené, platba za tento typ distribúcie je Platba vopred).

Uzatvorenie obchodu a zodpovednosť za jeho realizáciu

Kupujúci berie na vedomie, že tovar v jednej vykonanej Objednávke môže pochádzať od rôznych Predajcov, čo určuje podmienky dodania jednotlivých Balíkov v Objednávke (poštovné, spôsob platby, spôsob ditribúcie).

Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním Objednávky len informuje Predajcu o svojom záujme kúpiť vybrané Vecičky.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade Objednávky viacerých Vecičiek od jedného Predajcu nemusí byť Objednávka potvrdená kompletne, teda že Predajca má právo časť Objednávky zamietnuť. V tomto prípade Kupujúci hradí len pomernú časť sumy za Balík (len za schválené Položky).

Pri čiastočnom schválení objednávky je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho ešte pred jej potvrdením o tom, že Objednávka nebude vybavená kompletne. Kupujúci má právo neudeliť súhlas s čiastočným vybavením Objednávky a teda neuskutočniť nákup vecičiek na SAShE.sk.

Predajca má povinnosť vyjadriť sa k prijatej Zákazke, čiže potvrdiť ju KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ maximálne do 7 kalendárnych dní od prijatia Zákazky. V opačnom prípade bude Zákazka zo strany SAShE.sk automaticky stornovaná a Kupujúcemu príde informačný mail o stornovaní Objednávky zo strany SAShE.sk.
Za samotné Uzatvorenie obchodu sa podľa Podmienok používanie SAShE.sk považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej Zákazky zo strany Predajcu. V prípade, že Predajca potvrdí Zákazku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia obchodu následné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Kupujúceho (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná).

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah Kupujúci-Predávajúci. SAShE.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany Kupujúcich, ani za distribúciu tovaru zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Kupujúci a Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Balík bude zo strany Predajcu odoslaný v prípade Objednávky na DOBIERKU max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY v termíne určrnom Slovenskou poštou bude Balík vrátený Predajcovi a ten má právo vrátiť Vecičky z Balíka medzi nepredané na webe SAShE.sk.

Kupujúci sa zaväzuje, v prípade Objednávky DOPORUČENE s Platbou vopred, uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu (finálneho potvrdenia kompletnej alebo čiastočnej Objednávky a obdržania informačného mailu o platbe za Objednávku DOPORUČENE — výška platby s poštovným, platobné údaje predajcu, variabilný symbol platby).

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predajca stornovať Objednávku a vrátiť objednané Vecičky medzi nepredané do svojej ponuky na SAShE.sk. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom Pošty o stornovaní Objednávky.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný Balík bude zo strany Predajcu distribuovaný až po uhradení Platby vopred na účet Predajcu jedným z možných spôsobov Platby vopred, ktoré Predajca ponúka (napríklad bankový prevod na účet).

Predajca je povinný zaslať objednaný Balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

V prípade, že Predajca Objednávku nedodá v stanovenom čase (max. 14 kalendárnych dní od potvrdenia Objednávky prostredníctvom DOBIERKY alebo max. 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred) alebo v prípade, že Objednávku dodá nekompletnú, či nezodpovedajúcu avizovanej kvalite, má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom oficiálneho Hodnotenia správania sa Predajcu, ktorý nájde k dispozícií v rámci konkrétnej Objednávky do 14 kalendárnych dní po jej oficiálnom potvrdení, teda po Uzatvorení obchodu. Zoznam hodnotení, kladných aj záporných, je verejnou súčasťou každého Profilu Predajcu. SAShE.sk má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, právo využiť možnosť deaktivovať profil takéhoto Predajcu.

Termíny pre distribúciu Objednávok sú hraničné, zvyčajne Predajca zasiela tovar hneď po potvrdení Objednávky. V prípade, že Kupujúci požaduje tovar do určitej doby, je povinný odkomunikovať túto požiadavku s Predajcom a požiadať o prednostné vybavenie prostredníctvom internej Pošty.

SAShE.sk nezodpovedá za vybavenie Objednávky prednostne v prípade, ak Kupujúci požaduje tovar do určitého termínu.

SAShE.sk žiadnym spôsobom nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby zo strany Kupujúceho.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za Balík, distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predajcu prostredníctvom internej Pošty.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na stránke www.SAShE.sk, v rámci sekcie Pošta - na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predajcom a nezobrazuje sa všetkým užívateľom SAShE.sk. SAShE.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Kupujúci a Predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo SAShE.sk.

Stornovanie objednávky

Pre storno Objednávky, ktorá ešte nebola potvrdená zo strany Predajcu, je potrebné čo najskôr kontaktovať konkrétneho Predajcu so žiadosťou o zrušenie Objednávky prostredníctvom sekcie Pošty na SAShE.sk.

Každý Kupujúci má rovnako právo stornovať Objednávku prostredníctvom kontaktovania konkrétneho Predajcu v rámci sekcie Pošta na SAShE.sk v prípade, že Objednávka už bola Predajcom potvrdená, ale Platba vopred za Objednávky ešte nebola uhradená v dohovorenej hraničnej lehote 7 kalendárnych dní.

V prípade, že Kupujúci chce stornovať Objednávku po uhradení Platby vopred, ale ešte pred dodaním tovaru, je povinný čo najskôr kontaktovať konkrétneho Predajcu prostredníctvom Pošty na SAShE.sk a dohodnúť si možnosti stornovania Objednávky. SAShE.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Vrátenie peňazí je v tomto prípade potrebné žiadať od konkrétneho Predajcu.

Ak Kupujúce chce stornovať Objednávku po dodaní tovaru, je potrebné sa obrátiť na konkrétneho Predajcu prostredníctvom sekcie Pošta na SAShE.sk a ďalší postup v tejto záležitosti je výhradne vecou dohody medzi konkrétnym Kupujúcim a Predajcom.

SAShE.sk. nezodpovedá za vrátenie peňazí pri stornovaní Objednávky zo strany Kupujúceho a taktiež nezodpovedá za postup pri vybavovaní storna Objednávky u konkrétneho Predajcu.

Článok III
Predaj na SAShE.sk

O novej Zákazke na SAShE.sk je Predajca oboznámený mailom. Obdržanie Zákazky na SAShE.sk nie je záväzné. Prijatú Zákazku má Predajca možnosť potvrdiť KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ.

Predajca má povinnosť vyjadriť sa k prijatej Zákazke, čiže potvrdiť ju KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ maximálne do 7 kalendárnych dní od prijatia Zákazky. V opačnom prípade bude Zákazka zo strany SAShE.sk automaticky stornovaná a objednané Vecičky zostanú v ponuke Predajcu označené ako predané, teda nebudú prístupné užívateľom na webe SAShE.sk. Vecičky môže Predajca následne sám aktivovať.

Kompletným potvrdením potvrdzuje Predajca schopnosť distribuovať všetky Položky Balíka zo Zákazky smerom ku Kupujúcemu.

Čiastočné potvrdenie využíva Predajca vtedy, ak nemá z akýchkoľvek dôvodov k dispozícií všetky požadované Položky. Čiastočným potvrdením je hodnota Balíka ponížená o zamietnuté Položky. V prípade Čiastočného potvrdenia Balíka, označí Predajca v systéme ako Potvrdené len tie Položky, ktoré má reálne k dispozícii a zamietne Položky, ktoré k dispozícii nemá. Po potvrdení alebo zamietnutí poslednej Položky z Balíka príde Kupujúcemu informačný mail o čiastočnom potvrdení Balíka s informáciou o dostupných Položkách. Kupujúci má v tomto prípade právo ešte raz potvrdiť alebo zamietnuť čiastočný Balík. Po jeho vyjadrení príde Predajcovi informácia o definitívnom potvrdení Zákazky na mail. V tomto momente prichádza k Uzatvoreniu obchodu.

Za Uzatvorenie obchodu sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej Zákazky zo strany Predajcu. V prípade, že Predajca potvrdí Zákazku len čiastočne (napríklad v prípade, že nemá objednaný tovar na sklade), je momentom Uzatvorenia obchodu následné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Kupujúceho (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná). V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. po finálnom naplnení procesu predaja, je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny Predávajúci a Kupujúci.

Platba za tovar a distribúcia tovaru

V prípade, že je Balík distribuovaný na DOBIERKU je Predajca povinný max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať DOBIERKU poštou (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Peniaze za dobierku obdrží Predajca prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že si Kupujúci DOBIERKU nevyzdvihne v termíne určenom Slovenskou poštou, bude Balík zaslaný naspäť Predajcovi a ten má právo vrátiť Vecičky z Balíka medzi nepredané na SAShE.sk.

V prípade, že je Balík distribuovaný DOPORUČENE alebo KURIÉROM, Kupujúci dostáva v maily všetky informácie o možnostiach Platby vopred, ktoré poskytol konkrétny Predajca. Na základe zvolenej možnosti Platby vopred (bankový prevod na účet, služba PAYPAY alebo PayPal) prevedie konkrétnu uvedenú sumu za Balík spolu s poštovným a do platby je povinný uviesť automaticky generovaný variabilný symbol pre konkrétnu platbu za konkrétny Balík.

V prípade Platby vopred sa Kupujúci zaväzuje uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu.

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predajca právo stornovať Objednávku a vrátiť objednané Vecičky medzi nepredané do svojej ponuky na SAShE.sk. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom Pošty o stornovaní Objednávky.

Predajca si povinný zaslať Balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

V prípade, že Predajca nedodá Balík v stanovenom čase (max. 14 kalendárnych dní od potvrdenia Zákazky prostredníctvom DOBIERKY alebo max. 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred) alebo v prípade, že Balík dodá nekompletný, či nezodpovedajúci avizovanej kvalite, má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa Predajcu prostredníctvom oficiálneho Hodnotenia správania sa Predajcu, ktorý má každý Kupujúci k dispozícii v rámci svojej Objednávky stránke SAShE.sk. Zoznam hodnotení, kladných aj záporných, je verejnou súčasťou profilu Predajcu. SAShE.sk má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, využiť možnosť deaktivovať profil takéhoto Predajcu.

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie Balíkov výhradne na vzťah Kupujúci – Predávajúci.

SAShE.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu tovaru zo strany Kupujúcich, ani za jeho distribúciu zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za Balík, distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predajcu prostredníctvom internej Pošty.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na stránke www.SAShE.sk, v rámci sekcie Pošta - na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predajcom a nezobrazuje sa všetkým užívateľom SAShE.sk. SAShE.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu. Kupujúci a Predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo SAShE.sk.

Kupujúci a Predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo SAShE.sk.

Kódex správania sa pre Predajcu

Predajca zaregistrovaný na SAShE.sk je povinný dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

 1. Predaj, distribúcia tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na stránke www.SAShE.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho Predajcu, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za dopravu tovaru, platbu za tovar a vlastné zisky.

 2. Zodpovednosť za právo na výrobu a predaj vlastných výrobkov nesie každý Predajca sám za seba. SAShE.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť Predajcu k internetovému predaju výrobkov.

 3. Predajca na SAShE.sk si je vedomý, že pre predaj tovaru na internete môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.

 4. Každý Predajca je oprávnený vlastniť viac ako jeden registrovaný účet na SAShE.sk, avšak je zakázané tieto účty zneužívať a vytvárať aktivity, ktoré by mohli súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).

 5. Vecičky predávané na SAShE.sk musia byť originálnymi výrobkami Predajcu, ktorý uverejnením fotografií výrobkov vo fotogalérii na podstránke svojho profilu v rámci SAShE.sk garantuje ručnú výrobu a autenticitu každého výrobku pochádzajúceho z jeho vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je súčasťou. Nie je podmienkou, aby výrobky autora boli označené výrobnou značkou.

 6. Každý Predajca uverejnením svojho tovaru na SAShE.sk garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu, originalitu a nepoškodenosť. SAShE.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov SAShE.sk.

 7. V procese predaja a distribúcie tovaru smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predajca.

 8. Každý Predajca má informačnú povinnosť vo vzťahu ku Kupujúcemu.

 9. Je zakázané klamať Kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach (za klamanie Kupujúceho sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja).

 10. Predajca je povinný informovať Kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.

 11. Predajca je povinný informovať o cene výrobku pravdivo. Neúplná cena alebo pochybenie zo strany Predajcu, ktoré má za následok uvedenie nesprávnej ceny nie je zodpovednosťou SAShE.sk.

 12. Ak je Predajca na SAShE.sk podnikateľ (živnostník) a platca DPH, je povinný uvádzať ceny pre Kupujúcich vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť Kupujúcich vo svojom Profile na stránke SAShE.sk.

 13. Ak je Predajca podnikateľ (živnostník) a nie je platca DPH alebo ak nie je podnikateľ, sú jeho ceny výrobkov uvádzané na stránke SAShE.sk cenami bez DPH.

 14. Predajca je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 15. Každý predávajúci na SAShE.sk. je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 16. Predajca nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

 17. Predajca nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami.

 18. Predajca nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

 19. Každý Predajca je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Predajca musí poskytnúť zahŕňajú:

  • úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje
  • všetky informácie dôležité pre používanie výrobku
  • opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Kupujúceho pri používaní výrobku
  • informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru (v prípade predaja diel, ktorých finálne spracovanie je v elektronickej podobe, napríklad fotografie)
  • spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu).
 20. Predajca je povinný akceptovať podmienku, že predaj Vecičiek uverejnených na stránke SAShE.sk, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s Kupujúcim, prebieha výhradne na stránke www.SAShE.sk a prostredníctvom mailovej komunikácie realizovanej v rámci stránky SAShE.sk. Akákoľvek ďalšie Dohoda medzi Kupujúcim a Predajcom, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha taktiež výhradne na stránke www.SAShE.sk - v rámci sekcie Pošta, na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Kupujúcim a Predajcom, žiadnemu inému užívateľovi webu nie je prístupná. SAShE.sk má prístup k danej komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

 21. Predajca nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo SAShE.sk.

 22. Predajca nie je oprávnený na uverejňovanie svojich kontaktných údajov v rámci komunikácie prostredníctvom sekcie Pošta a v rámci svojej prezentácie sa na webe SAShE.sk, tj. v rámci svojho Profilu a Galérie a komentárov k jednotlivým výrobkom.

 23. Každý Predajca je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.

 24. Za porušenie kódexu správania je sprostredkovateľ SAShE.sk oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Predajcom, ktorý vznikol registráciou a následným schválením Podmienok používania SAShE.sk. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné stiahnutie jeho ponuky tovaru zo stránky www.SAShE.sk.

 25. Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi SAShE.sk a registrovaným Predajcom v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania SAShE.sk je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Predajca je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľom SAShE.sk (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku výrobkov na SAShE.sk je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Predajca alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Predajcu deaktiváciu vykonať prevádzkovateľ SAShE.sk. Predajca po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na SAShE.sk počas trvania zmluvného vzťahu.

Provízny systém

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predajcu a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou si SAShE.sk nárokuje Províziu vo výške 12% z ceny každého predaného výrobku. Provízia je fakturovaná ako 10% + DPH.

Predajca berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke SAShE.sk Kupujúcim je plná cena, tj. cena bez Provízie, ktorú si nárokuje SAShE.sk za sprostredkovanie obchodu. V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim si SAShE.sk nárokuje Províziu vo výške 12% z ceny výrobku bez poštovného.

K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu na SAShE.sk dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Provízia nie je odpočítavaná z ceny jednotlivých predaných výrobkov priebežne. Kupujúci nakupujú na SAShE.sk za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Predajcom jedným zo zvolených spôsobov platby. SAShE.sk si províziu nárokuje automaticky z ceny každého predaného výrobku po Uzatvorení obchodu.

Provízia za každý predaný výrobok na SAShE.sk sa pripisuje do zoznamu Provízií jednotlivých Predajcov. Prehľad o Províziách SAShE.sk za jednotlivé predané výrobky má Predajca možnosť priebežne sledovať na stránke SAShE.sk v rámci vlastnej sekcie Provízie, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Predajcovi.

Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je Predajcovi zasielaná vždy raz mesačne mailom. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Predajcovi. Faktúru je možné splatiť buď prevodom na účet SAShE.sk alebo poštovou poukážkou.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má SAShE.sk právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Predajcom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto Podmienok používania SAShE.sk.

Predajca berie na vedomie, že Uzatvorením obchodu bola SAShE.sk zarátaná Provízia za sprostredkovanie obchodu a storno Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu v ktorejkoľvek fáze obchodu, či už pred a alebo po zaplatení sumy za tovar, na tejto skutočnosti nič nemení.

Rovnako v prípade sporu medzi Predajcom a Kupujúcim nemá Predajca nárok na vrátenie Provízie.

Predajca má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Kupujúcim možnosť požiadať SAShE.sk o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. SAShE.sk môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim priznať vrátenie provízie. Toto vrátenie je uskutočnené vždy až v rámci najbližšej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

Článok IV.
Zodpovednosti a práva SAShE.sk

SAShE.sk nevstupuje do priameho vzťahu s Predávajúcim.

SAShE.sk nie je predajcom zobrazených Vecičiek od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na www.SAShE.sk.

SAShE.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktoré svoje Vecičky ponúkajú a predávajú v rámci webu SAShE.sk.

SAShE.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na SAShE.sk.

SAShE.sk nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predajcov, ktoré sú Predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

SAShE.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov SAShE.sk.

SAShE.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov.

SAShE.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Predajcu pri predaji jednotlivých výrobkov.

SAShE.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predajca poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe a rozsahu rizika výrobku alebo za opísanie výrobku ako „grátis“ „zadarmo“ „bez poplatku“).

SAShE.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • obsahovú náplň balíka

SAShE.sk taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany Kupujúceho a vybavenie Objednávky zo strany Predajcu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predajca. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

SAShE.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami od ktorých tovar zakúpil.

SAShE.sk si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému v zmysle kódexu správania Predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.

SAShE.sk si vyhradzuje právo na deaktiváciu Profilu Predajcu a na zamedzenie opätovnej registrácie na stránke SAShE.sk bez udania konkrétneho dôvodu.

SAShE.sk si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.SAShE.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

SAShE.sk zodpovedá výhradne za správu internetovej stránky www.SAShE.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

SAShE.sk ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.SAShE.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

SAShE.sk má právo používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.SAShE.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predajcu v prípade reklamácie).

SAShE.sk má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných Predajcov za účelom propagácie webovej prezentácie www.SAShE.sk prostredníctvom tretích strán.

SAShE.sk si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.SAShE.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Predajcov a Kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu SAShE.sk.

V prípade ukončenia prevádzky webu www.SAShE.sk nevyplývajú prevádzkovateľom SAShE.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predajcom.

SAShE.sk žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich po ukončení fungovania webu www.SAShE.sk.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.SAShE.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na SAShE.sk., s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Registráciou na SAShE.sk Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok používania" v znení platnom v deň registrácie.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predajca a Kupujúci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi SAShE.sk a registrovanými Kupujúcimi a Predajcami, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Podmienok používania SAShE.sk a dohody z nich vyplývajúcej budú riešené zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: SAShE s.r.o., Gerulatská 1395/2A, 851 10 Bratislava, IČO: 46 03 64 91, DIČ: 2023201554, IČ DPH SK2023201554, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka číslo: 97646/B