SAShESAShE

Darčekové poukážky - Obchodné podmienky

Spoločnosť SAShE, s.r.o., Gerulatská 1395/2A, 851150 Bratislava , IČO : 46 03 64 91, DIČ: 2023201554, IČ DPH SK2023201554, zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka číslo: 97646/B (ďalej len "SAShE.sk") vydáva tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „OP“), ktoré upravujú vzťahy medzi nákupcom prípadne držiteľom Darčekovej poukážky a SAShE.sk

 

1. Definícia pojmov

Darčeková poukážka (ďalej len “Poukážka”)
Poukážka je poukaz na úhradu platby Predajcovi v hodnote špecifikovanej na poukážke.

Objednávka poukážky
Nákup poukážky na adrese sashe.sk/chcem/poukazky

Nákupca poukážky
Osoba ktorá vykonala Objednávku poukážky a tiež následnú platbu za poukážku.

Držiteľ poukážky
Nákupca poukážky môže túto ďalej darovať držiteľovi poukážky, ktorý ju bude ďalej uplatnovať pri Objednávke na SAShE.sk

Kupujúci
Kupujúci na portáli SAShE.sk, nakupuje od Predajcu.

Predajca
Predávajúci zaregistrovaný na portáli SAShE.sk, predáva svoj tovar Kupujúcemu.

Objednávka na SAShE.sk
Vzťah medzi predajcom a kupujúcim. V rámci tohoto vzťahu môže Kupujúci použiť na platbu Darčekovú poukážku. Predajca si preplatenie poukážky nárokuje u SAShE.sk.

 

2. Objednávka poukážky

Darčekové poukážky je možné zakúpiť na adrese sashe.sk/chcem/poukazky. Poukážky sa vydávajú v hodnotách 20, 30, 50 a 100,- Eur. Pri objednávaní je možné zvoliť sumu, druh a dizajn poukážky.

Druhy poukážky

  1. Elektronická (možnosť tlače u nákupcu doma) - poukážka je doručená na email zadaný pri objednávke poukážky. Email obsahuje kód poukážky, lehotu jej platnosti, inštrukcie na uplatnenie poukážky + PDF verziu tlačenej papierovej verzie poukážky + faktúru a potvrdenie o platbe.
  2. Papierová - príplatok je 1,00 Eur za každú poukážku + 3,00 Eur poštovné. Papierová verzia poukážky obsahuje všetko čo elektronická verzia + je na zadanú adresu doručenia odoslaná papierová verzia poukážky, cca 10x15 cm, 300g/m2 papier a zodpovedajúca čistá obálka s farebným vnútrom. Papierová verzia poukážky má na výber z 9 vzorov.


Pri nákupe je potrebné zadať email, na ktorý prídu všetky potrebné dôležité informácie. 
Pri papierových poukážkach je potrebné zvoliť jej sumu, druh, dizajn a zadať adresu doručenia. Objednávka tiež obsahuje možnosť vyplniť fakturačnú adresu, ak sa líši od adresy dodania.

Pri objednávke je potrebné odsúhlasiť tieto obchodné podmienky. Objednávka sa stáva záväznou kliknutím na tlačidlo Objednať.

 

3. Spôsob platby

  1. Prevodom na účet SAShE.sk vo VÚB. Pripísanie platby a následné odoslanie poukážky môže trvať 3 pracovné dni.
  2. Platba cez VUB Platby. Ak máte prístup do internetbankingu VUB, môžete zaplatiť priamo cez túto bránu. Platba je pripísaná okamžite a obratom vám zasielame elektronickú PDF verziu. Papierová verzia poukážky bude odoslaná do 2 pracovných dní.
  3. Platba kartou - VISA, Master-Card. Okamžité pripísanie platby a okamžité odoslanie elektronickej verzie poukážky k vám domov na tlač. Papierová verzia poukážky bude odoslaná do 2 pracovných dní.

 

4. Dodanie poukážky

Elektronická poukážka je zaslaná na zadaný email v momente pripísania platby na účet SAShE.sk
Papierová verzia poukážky je odoslaná doporučene Slovenskou poštou na zadanú adresu doručenia najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania platby.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou, nesprávne udanou adresou prijímateľa, alebo nepredvídateľnými okolnosťami.

 

5. Uplatnenie poukážky

Poukážku je možné uplatniť u ľubovoľného predajcu zaregistrovaného na portáli SAShE.sk ponúkajúceho možnosť platby prevodom na účet. Poukážku je možné použiť i na platbu za poštovné a balné.

V prípade vyššej ceny tovaru alebo služby kupovanej na poukážku, Kupujúci doplatí rozdiel priamo Predajcovi. Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť opakovane až do vyčerpania jej hodnoty alebo uplynutia lehoty jej platnosti.

Poukážka je definovaná svojím 8 miestnym kódom a lehotou platnosti. Tento 8 miestny kód sa vpisuje do na to určeného poľa pri dokončovaní Objednávky na SAShE.sk.

 

6. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SAShE, s.r.o. v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Nákupcov poukážok v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, a to na účely doručenia zakúpených poukážok, ako aj na reklamné a marketingové účely.

Zakúpením poukážky udeľuje Nákupca poukážky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti SAShE s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Nákupcu poukážky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

 

7. Záväzky predávajúceho


SAShE.sk sa zaväzuje dodať objednané poukážky v dohodnutej forme a lehote. SAShE.sk sa zaväzuje sprístupniť možnosť uplatniť poukážku v jej lehote platnosti - 1 rok od objednania. SAShE.sk nezaručuje ponuku tovaru počas platnosti poukážky. V prípade zaniknutia internetového portálu SAShE.sk bude celá suma poukážky vrátená Nákupcovi poukážky.

 

8. Reklamácia a záruka


Reklamácia a záruka sa vzťahuje výlučne iba na papierovú verziu darčekovej poukážky (napr. nesprávna tlač). Nekompletnosť zásielky papierovej poukážky alebo poškodenú papierovú poukážku je nutné nahlásiť do 48 hodín na reklamacie@sashe.sk
Ak chcete zakúpenú papierovú poukážku reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovanú pokážku zašlite prosím doporučene na adresu SAShE s.r.o. Gerulatská 1395/2A, 85110 Bratislava. Priložte kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.
Za reklamáciu tovaru alebo služby zakúpenej za poukážku zodpovedá výlučne predajca, u ktorého bola poukážka uplatnená. Objednávka na SAShE.sk sa riadi Obchodnými a reklamačnými podmienkami daného predajcu.

 

9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru


Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči
Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli.
 

Newsletter

Nezmeškaj žiadne novinky a súťaže!
nic nevpisujte