Domov » Žurnál+ » Autor: Ivana Vasiľová

Žurnál+

Letom, našim včelím svetom...

Ivana V. » Tvorba / 2019-07-17 23:46:03 /  2 komentáre / 21 lajkov

Poďte s nami na výlet do nášho sladkého bzučiaceho sveta...

Z VČELAŘSTVÍ NAUČIL JSEM SE PŘÍRODU VÍCE ZNÁTI A VÍCE MILOVATI, NEŽ Z MNOHA KNIH UČENÝCH.

(J.A. Komenský)

 


Zasnežené lesné trvalé stanovište v Turci, pod kopcami Malej Fatry ♥

 

KTO Z VAŠEJ RODINY ZAČAL S VČELÁRENÍM?
S vče­lá­re­ním za­čal svo­kor už ako malý chla­pec (niekedy v 70-tych rokoch) v Hažíne pri Michalovciach. V ro­dine pred­tým ni­kdy ni­kto ne­vče­lá­ril, no vďaka jeho vte­daj­šiemu uči­te­ľovi sa do­stal ku vče­lám a vče­lári samozrejme aj za pomoci ostatnej blízkej rodiny do­dnes.


Začiatky v Hažíne


Kde bolo tam bolo, takto sa to kedysi začalo...

 

KEDY A PREČO STE SA ROZHODLI DAŤ VAŠEJ VČELEJ FARME VLASTNÚ ZNAČKU?
Chceli sme sa trošku od­lí­šiť od všet­kých vče­lá­rov na­okolo, vy­tvo­riť si kli­en­telu, ktorá nás bude ve­dieť presne po­me­no­vať. Značka vznikla v máji 2013, keď sme sa s manželom roz­hodli bu­do­vať si popri svok­rov­coch (a zá­ro­veň spolu s nimi) aj vlastné vče­lá­re­nie. Pô­vodný ná­zov „Pčola – med z vý­chodu“ sme po pre­sťa­ho­vaní sa do môjho rodného Mar­tina zme­nili na „Vče­lia farma Pčola“. Vý­chod­niar­sky pô­vod farmy sa ne­stra­til, ná­zov „pčola“ to­tiž vo vý­chod­niar­skom dia­lekte zna­mená včela.


Svokrovci z Hažína pri včielkach na Zemplíne

Náš začiatok na kurze začínajúcich včelárov v Banskej Bystrici

 

KOĽKO VČIEL TVORÍ VAŠE VČELSTVO A AKÉ MNOŽSTVO MEDU SÚ SCHOPNÉ ROČNE VYPRODUKOVAŤ?

Včels­tvo (jednu vče­liu ro­dinu) tvorí prie­merne asi 50 ti­síc včiel (v zá­vis­losti od roč­ného ob­do­bia). Máme (v okrese Mar­tin aj Mi­cha­lov­ce) okolo 200 včels­tiev. Keďže ide o živý or­ga­niz­mus, ich stavy ko­líšu. Ne­po­máha tomu ani zmena pri­ro­dze­ných pod­mie­nok, ani škod­livé látky v pro­stredí, nie­kedy ná­hoda, no väč­ši­nou cel­ková čin­nosť člo­veka ako taká. A od toho všet­kého zá­visí aj pro­duk­cia medu, ktorá tiež ko­líše v zá­vis­losti od po­ča­sia. Po­sledné roky nie sú podľa na­šich pred­stáv a bez ko­čo­va­nia so vče­lami za znáš­kou by sme ur­čite ne­mali do­sta­točné množ­stvo medu pre zá­kaz­ní­kov.

Klietka chrániaca včielky pred mlsným medveďom a aj pred zákernými ľuďmi...


Kde sa úkažeme s preskleným úľom, tam je rušno...


Prvé vytáčanie medu v roku je vždy najkrajšie

 

OKREM MEDU SPRACÚVATE AJ VČELÍ VOSK, PROPOLIS, PEĽ. ČO VŠETKO Z NICH VYRÁBATE? 

Sna­žíme sa po­stupne vy­užiť všetko, čo nám včielky ve­dia po­skyt­núť. Od medu, vosku, peľu, až po pro­po­lis. V pláne máme aj spra­co­va­nie ma­ter­skej ka­šičky. Keď bude viac času… :) Med je sa­moz­rejme TOP pro­dukt a aj z neho ešte ná­sledne vy­rá­bame dob­rôtky ako ochu­tené medy (s ka­kaom, ško­ricou, či mrazom sušeným ovocím), me­do­vinu Včelí sen, me­dové pivo Bzučiak či ak­tu­álne naj­väč­šiu no­vinku – 52% špičkový me­dový des­ti­lát Včelia duša.
Z vosku vy­rá­bame najmä rôzne od­lie­vané sviečky či oz­dôbky (via­nočné, veľ­ko­nočné, sva­dobné). Zá­ro­veň ho po­u­ží­vame ako prí­sadu do mas­ti­čiek i bal­za­mov na pery. Pro­po­lis vy­uží­vame v pr­vom rade na vý­robu pro­po­li­so­vej tink­túry a tú po­tom ďa­lej vy­uží­vame všade, kde sa dá – mas­tičky, bal­zamy, emul­zie. Práve propolisová tinktúra a mas­tička pat­ria po me­do­vých vý­rob­koch k na­job­ľú­be­nej­ším pro­duk­tom, lebo ve­dia na­ozaj veľmi dobre po­môcť pri kož­ných prob­lé­moch, či rôz­nych in­fek­ciách.


Ručná výroba, bez tej to nejde...

 

MÁ NEJAKÉ ZDRAVOTNÉ BENEFITY AJ SPOMÍNANÝ PROPOLIS ČI VOSK?

Sa­moz­rejme, prak­ticky všetko od včiel ako aj včely sa­motné majú ur­čité zdra­votné be­ne­fity. Pro­po­lis je niečo ako prí­rodné an­ti­bi­oti­kum, zá­ro­veň je bak­te­ri­cídny, lo­kálne ane­ste­tický, an­ti­fun­gálny… má na­ozaj veľa priaz­ni­vých účin­kov na zdra­vie. O ňom sa há­dam po­pí­salo viac ako o mede. Včelí vosk je vy­uží­vaný v koz­me­tike najmä pre jeho hyd­ra­tačnú fun­kciu, an­ti­bak­te­riálny úči­nok, zjem­ňo­va­nie po­kožky atď.


Divý roj nájdený v lese

 

PRÁCA VČELÁRA SA SEBOU ISTO NESIE MNOHO POVINNOSTÍ. AKO SI MEDZI SEBOU ROZDEĽUJETE POVINNOSTI?

Áno, práca vče­lára zo se­bou ne­sie VEĽMI veľa ča­sovo ná­roč­ných po­vin­ností, ktoré sú sa­moz­rejme prí­jemné, no sú ob­do­bia, kedy je po­vin­ností vyše hlavy. Žiaľ, mnoho ľudí vidí vče­lá­re­nie len ako veľký biz­nis, čo vie nie­kedy za­mr­zieť. No člo­vek po­chopí, až keď to za­žije…
Sta­rost­li­vosť o včely má na sta­rosti vý­hradne man­žel a svokor a ich šikovné žienky sa ve­nu­jú ná­sled­nému spra­co­va­niu vče­lích pro­duk­tov. Na­ozaj si uží­vame tie zried­kavé chvíle, keď mô­žeme pri vče­lách pra­co­vať spolu a na­šich drob­cov si uží­vajú starí ro­di­čia, bez kto­rých by to prav­de­po­dobne ani ne­šlo.
Vče­lá­re­nie je ako droga, väč­ši­nou je­den v ro­dine za­čne a os­tatní sa ani ne­naz­dajú a už sú na práci so vče­lami zá­vislí tiež.


Včelársky rok nezačína vytáčaním medu, včelársky rok totiž nikdy nekončí....


Kto má zdravé ruky, nohy.... pomáha

 

AKO TO ČASOVO ZVLÁDATE POPRI VAŠOM BEŽNOM POVOLANÍ A DVOCH MALÝCH DEŤOCH? KOĽKO HODÍN TÝŽDENNE SA VENUJETE FARME?

Nuž, niekedy to nezvládame. Zvlád­nuť všetko nie­kedy jed­no­du­cho nie je možné. Preto sme nie­ktoré čin­nosti (viaceré trhy, vý­robu nie­kto­rých pro­duk­tov, vče­lie krúžky, náv­števy včel­nice a pod.) mu­seli do­časne stop­núť, no ča­som sa k nim ur­čite vrá­time.
Sa­moz­rejme, o včely musí byť po­sta­rané vždy, nie­kedy aj nad rá­mec na­šich síl, no bez nich by to jed­no­du­cho ne­šlo. Veľa si od nich be­rieme, veľa im teda mu­síme a chceme aj vrá­tiť. Ni­kdy sme túto prácu ne­pre­po­čí­ta­vali na ho­diny, to jed­no­du­cho ani nie možné. Av­šak, keby mali nie­ktoré dni viac ho­dín, ur­čite by sme to uví­tali ;)


Toto veru v žiadnej škole neučia :)


Fantázii sa medze nekladú, stačí už len nájsť pár hodín naviac :)

 

PO DVOCH ROKOCH STE SA Z MICHALOVIEC PRESŤAHOVALI DO MARTINA. NESTRATILI STE TÝM ČASŤ STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV?

Nie, práve na­opak, stále máme no­vých a no­vých zá­kaz­ní­kov, ktorí k nám pri­chá­dzajú najmä na od­po­rú­ča­nia tých stá­lych. Pre­sťa­ho­va­ním do Mar­tina sa nám po­čet zá­kaz­ní­kov zná­so­bil. Mar­tin je moje rodné mesto, kde žije väč­šina zná­mych, ktorí už o naše vý­robky mali zá­u­jem aj v čase, keď sme bý­vali na vý­chode.
Zá­kaz­níci ži­júci v Mi­cha­lov­ciach a okolí stále na­ku­pujú naše pro­dukty na rov­na­kom mieste, kde aj do­te­raz – u svok­rov­cov. Nič sa ne­zme­nilo, časť včielstiev je stále tam, časť včielstiev je v Mar­tine a všetky tvo­ria jednu ro­dinnú vče­liu farmu. Nad­ne­sene po­ve­dané, my sme jednoducho iba expan­do­vali na zá­pad :)


Na našom najobľúbenejšom vianočnom trhu v žilinskej Novej synagóge

 

AKÚ VEĽKÚ ČASŤ VAŠICH PRÍJMOV TVORIA VÝNOSY Z VČELÁRENIA A VÝROBY PRODUKTOV?

Pre väč­šinu ľudí to bude znieť ne­uve­ri­teľne, no vzhľa­dom na to, že farmu od jej ofi­ciál­neho za­čiatku v roku 2013 stále roz­ši­ru­jeme, vy­lep­šu­jeme a do­la­ďu­jeme, tak príjmy ešte ne­sta­čili pre­liezť nu­lovú hra­nicu. Na­šim snom je sa­moz­rejme to, aby nás v bu­dúc­nosti do­ká­zala uži­viť a ve­ríme, že sa to aj po­darí. Včelárenie nie je biznis, ale "beesnis".


Z jari pri včielkach

 

CHODIA ZA VAMI ĽUDIA PRIAMO NA FARMU, ALEBO PREDÁVATE HLAVNE CEZ INTERNET?

Áno, sa­moz­rejme, zá­kaz­níci cho­dia aj priamo k nám a tento spô­sob sme vždy pre­fe­ro­vali aj vzhľa­dom na osobný kon­takt, mi­ni­ma­li­zá­ciu od­padu i ná­kla­dov a pod­poru lo­kál­nosti pro­duk­tov. Ne­máme prob­lém po­zrieť sa na­šim zá­kaz­ní­kom do očí, zre­fe­ro­vať ak­tu­álnu si­tu­áciu, vy­po­čuť po­chvalu či jed­no­du­cho pre­ho­diť pár mi­lých slov :)
Na dru­hej strane, sa­moz­rejme chá­peme, že nie každý bude k nám ces­to­vať pre naše vý­robky a teda ich po­sie­lame aj ku­ri­é­rom či po­štou po ce­lom Slo­ven­sku. SAShe nám ot­vo­rilo brány k zá­kaz­ní­kom najmä pri vý­robe svie­čok a oz­dôb z vče­lieho vosku a per­so­na­li­zo­va­ných sva­dob­ných me­dí­kov. No v ponuke na SAShe máme takmer všetko, čo ponúkame.


Výroba z včelieho vosku

 

ZDEDIA FARMU AJ VAŠE DETI?

Keďže ide o ro­dinnú farmu, tak ur­čite áno. To, či ich táto zá­ľuba a práca v jed­nom bude ba­viť a či sa jej budú chcieť ve­no­vať však ukáže až čas. Za­tiaľ včiel­kam radi na­čú­vajú, radi ich po­zo­rujú a to nás mo­men­tálne teší naj­viac.

Nádejná budúcnosť :)

Značenie včelej kráľovnej


Zimná kontrola z najvyšších miest

Vraj "Dajte jej klobúk, bude pekná fotka..." :D Naša najmladšia možno-včelárka ♥

 

A ČO ĎALEJ?
Neprestaneme s tým, čo robíme, lebo veríme, že tak je to správne!

ĎAKUJEME

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporujú a nakupujú naše výrobky
ĎAKUJEME za Vaše krásne správy, za slová chvály a za úsmevy
ĎAKUJEME, že aj vďaka Vám sa stále snažíme byť lepší

Zo ♥ vaši včielkari a takmer-včielkari :) Ivka, Janík, Matejko a Katka 

Umelecké dielo a lá VČELA u nás doma

Komentáre

imageB Nech Vám chuť do tejto krásnej práce ostane ešte po ďalšie generácie ! Držím palce!

2019-07-18 10:57:38

SalixAlba Krásny článok:)

2019-07-18 12:05:42

Pre komentovanie musíš byť prihlásený, nejde to ináč.

P
Pcola
Pcola
2477 predaných ks, 634 hodnotení

Včelia farma Pčola
... voňavé vecičky z včelieho vosku, či už sviečky, magnetky alebo iné ozdôbky, ako aj sladké medové darčeky pre svadobných hostí, kamarátov, oslávencov...
Všetko od našich včielok z rodinnej včelnice na strednom Slovensku!

Vecičky nájdete

V žurnáli sú spomínané:

 - Sviečka - bubliny - 7220668_Sviečka - bubliny by Pcola
 13 komentárov
 Páči sa 188 ľudom
5,99 €
 - MINImedík - 6413372_MINImedík by Pcola
 13 komentárov
 Páči sa 189 ľudom
1,80 €
 - Včelí med, 470g - 8740895_Včelí med, 470g by Pcola
 1 komentárov
 Páči sa 47 ľudom
4,90 €
 - Čajová sviečka ZERO WASTE - 9858815_Čajová sviečka ZERO WASTE by Pcola
 1 komentárov
 Páči sa 133 ľudom
0,85 €
 - Destilát VČELIA DUŠA, 52% - 9931315_Destilát VČELIA DUŠA, 52% by Pcola
 1 komentárov
 Páči sa 65 ľudom
39,99 €

TOP Žurnál - Týždeň

Najlepšie žurnály posledného týždňa TOP žurnál mesiac »

TOP Žurnál Mesiac

Najlepšie žurnály mesiaca

Viac »
Kompletná hitparáda žurnálov »