Reaguje do 1 hodiny

Z lásky pre naše lásky...

Produkty umiestňované v mojej galérii sú autorskými dielami.

Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami tu zverejňovanými.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme tích, ktorí majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel tu prezentovaných, aby mi túto skutočnosť priamo oznámili. Ďakujem a prajem krásny deň